Ruimte voor mobiliteit

Nadruk op trage mobiliteit voor de Suikerfabriek-site

Het masterplan vertrekt vanuit een toekomstgerichte en duurzame visie op mobiliteit met als resultaat een hoogwaardige stedelijke ontwikkeling. Het ontwerp vertrekt vanuit het STOP - principe, namelijk eerst Stappers, dan Trappers, gevolgd door Openbaar vervoer en dan pas Privé-vervoer.

Het masterplan heeft geleid tot een goed ontsluitingsconcept dat werkt, gericht is op korte afstanden en bijgevolg resulteert in een duidelijke, heldere en minimale ontsluitingsinfrastructuur. Dit principe geldt niet enkel voor gemotoriseerd verkeer maar is tevens van toepassing op de langzame verkeersverbindingen en de relatie met het openbaar vervoer.

Trage verbindingen

Doorheen het plangebied loopt een netwerk van trage verbindingen. Ze zijn allemaal geënt op de centrale parkas die van west naar oost door het gebied loopt. Een essentieel onderdeel van deze as is de geplande fiets- en voetgangersbrug over het kanaal aan de Vaartstraat. De andere verbindingen zijn eerder gericht op de parkbeleving en garanderen een goede bereikbaarheid van het park en de centrale functionele fietsas. Conflictsituaties met het gemotoriseerd verkeer worden zoveel mogelijk vermeden.

Openbaar vervoer

Op dit ogenblik zijn er geen wijzigingen bekend in de lijnvoering van de bussen. De bestaande lijnen zijn de lijnen 50 en 68 en belbussen. Het is echter mogelijk dat eens een aanzienlijk aandeel van de woonwijk gerealiseerd zal zijn, een bediening tot in het gebied haalbaar wordt. Lijn 50 zou het gebied kunnen inrijden en een halte bedienen.

Het trein- en busstation ligt op wandelafstand van de toekomstige woonwijk. De mogelijkheid bestaat dat de kusttram tot aan het station wordt doorgetrokken.

Gemotoriseerd verkeer

De bestaande Zuidburgweg wordt in het masterplan ter hoogte van de suikerfabrieksite licht afgebogen naar het gebied toe. Deze 'nieuwe Zuidburgweg' wordt één van de hoofdontsluitingswegen van het gebied. De Brikkerijstraat blijft behouden. Een deel van de nieuwe woonontwikkelingen zal er direct op aansluiten. De woningen in het zuidwesten, gelegen achter de Vormfabriek, krijgen een ontsluiting naar de Zuidburgweg vlak tegen de centrale fietsas. Het plan van de site is opgebouwd vanuit het principe van een woonerf dat in het teken staat van de zachte weggebruiker. De publieke ruimtes worden door een netwerk van fiets- en wandelpaden met elkaar verbonden.

De bedrijvenzone zal ontsloten worden via de Nijverheidsstraat en één perceel via de Vaartstraat. Via deze wegen zullen de bedrijven verder kunnen ontsluiten naar de Albert I-laan om zo de autosnelweg of andere richtingen te bereiken.

Een doorsteek voor het gemotoriseerd verkeer tussen de woonwijk en het bedrijventerrein is onmogelijk gemaakt.

Afbeelding volledige breedte
Suikerpark