Ruimte voor natuur

Natuur blijft troef op Suikerfabriek-site

De ingrijpende werken op het 49 ha grote terrein zijn volop aan de gang en langzaamaan beginnen de contouren van het vooropgestelde masterplan zich af te tekenen. Momenteel is dit vooral duidelijk te zien aan het gedeelte wat in de toekomst het natuurgebied wordt. Het spreekt voor zich dat de geplande woonuitbreiding en bijkomende bedrijven op de voormalige Suikerfabriek-site een impact zullen hebben op de bestaande natuurwaarden.

Het natuurgroen wordt een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied, zodat Stad Veurne binnen afzienbare tijd een brok robuuste natuur in de vorm van waterpartijen en moerassige zones binnen haar grenzen zal krijgen. Het natuurgroen recupereert in grote mate de voormalige decantatiebekkens van de Suikerfabriek. Door de jarenlange ongestoorde, spontane ontwikkeling groeide hier letterlijk een natuurgebied van formaat.

Wetlands zijn sowieso schaars in Vlaanderen en hebben een internationaal belang als stop- en broedplaats voor tal van vogelsoorten. Zo vinden we op de site de grootste broeddichtheid van Geoorde futen en Tafeleenden in België, maar ook wandelaars en zelfs fietsers zullen de nieuwe natuur weten te appreciëren. WVI en Natuurpunt Westkust denken ook aan andere geïnteresseerden zoals vissers of scholen voor een educatief gedeelte dat vrij te bezoeken zal zijn.

In 2019 heeft WVI in overleg met stad Veurne en Natuurpunt westkust een natuurbeheerplan opgemaakt voor het natuurgebied “Suikerwater” dat in uitvoering zal gaan vanaf voorjaar 2021.

Voormalige decantatiebekkens van de Suikerfabriek
Afbeelding volledige breedte
Aangelegde waterbekkens

Nieuw groen, nieuwe kansen

Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje, gebouwd door WVI met Europese subsidies. Het doet vandaag al dienst als vergader- en ontvangstruimte, en binnenkort misschien als vertrekpunt van educatieve uitstappen. Stad Veurne staat in voor het beheer van het ontmoetingscentrum dat zal uitgroeien tot het kloppend hart van het natuurgebied. 

Naast ’t Suikerklontje werd ook het ecologisch volkstuinpark Allonshof met subsidies van de VLM door WVI aangelegd samen met projectpartners Stad Veurne en Tuinhier Veurne. Hier zijn ondertussen een 20-tal gezinnen actief onder begeleiding van Tuinhier Veurne. De ruimte rond ‘t Suikerklontje werd ingericht in overeenstemming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden.

Ecologisch volkstuinpark Allonshof met op de achtergrond het beheercentrum 't Suikerklontje