Ruimte voor werken

Werken op de Suikerfabriek-site

Het bedrijventerrein situeert zich in het zuidoostelijk deel van het projectgebied. Het sluit perfect aan op het bestaande bedrijventerrein Veurne I en wordt tevens ontsloten via de Nijverheidsstraat.

Bedrijvenzones zijn al lang niet meer de puur functionele componenten van onze leefomgeving. Nieuwe bedrijventerreinen, zoals deze binnen de site van de voormalige Suikerfabriek, hebben nog steeds nood aan flexibel in te vullen bedrijfskavels, maar het bedrijventerrein wordt ruimtelijk en landschappelijk onderdeel van het groter geheel van dijkenlandschap. De bestaande landschappelijke kaders, gevormd door taluds en bekkens worden gebruikt om de bedrijven landschappelijk te kaderen. Dit wil zeggen dat de taluds zullen reiken tot aan de Nijverheidsstraat waardoor kamers ontstaan waarbinnen bedrijven in principe vrij hun perceel kunnen inrichten. Doordat de bedrijven geïntegreerd worden in het dijkenlandschap, zullen ze beperkt zichtbaar zijn vanuit het natuurgebied, het stadspark en de woonontwikkeling.

Zicht op bedrijvenzone volgens het masterplan

Het bedrijventerrein en het aangrenzende natuurpark worden in twee fasen gerealiseerd; WVI staat hier zelf in voor de bouwwerken, de verkoop en het beheer. In het voorjaar 2016 werd gestart met de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Daarnaast krijgen de natuurbekkens definitief vorm. In het voorjaar van 2018 wordt begonnen met de aanleg van de infrastructuur. Het is de bedoeling dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2018 bouwrijp zullen zijn.

WVI streeft bij de realisatie van een nieuw bedrijventerrein steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

 

Aangelegde natuurbekkens