INFOMOMENT | Beheercentrum - FAQ

Het informatiemoment dat gehouden werd op 22 januari 2013 in het kader van de bouwaanvraag voor het beheercentrum, werd door zo'n 50-tal inwoners bijgewoond. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen.

1) Blijft de Brikkerijstraat toegankelijk tijdens de bouw van het beheercentrum?

De Brikkerijstraat wordt niet afgesloten. Tijdens de werken zal er wel aanvoer zijn van materialen en kan de weg tijdelijk geblokkeerd zijn tijdens het laden en lossen van materieel en machines. Wvi zal contacten onderhouden met de aannemer Furnibo om de bewoners op tijd hierover in te lichten. Furnibo liet ook weten dat het om een klein project gaat, dat weinig hinder zal teweeg brengen.

2) Worden de verschillende projecten in Veurne goed op elkaar afgestemd zodat de hinder niet overal tegelijk voorkomt? Er zijn nu reeds 2 projecten die voor hinder zorgen in de buurt en als er nog een derde bijkomt, wordt dat wat veel.

Het stadsbestuur probeert zoveel mogelijk afstemming na te streven.

3) Is het mogelijk om van de Zuidburgweg gebruik te maken in plaats van de Brikkerijstraat?

Voor de bouw van het beheercentrum zal de Brikkerijstraat gebruikt worden. Voor het grote project van de ontwikkeling van de suikerfabriek, dat start met het grondverzet, wordt ook de Zuidburgweg als toegangsweg gebruikt.

4) Zal er parkeerplaats zijn bij het beheercentrum?

Het beheercentrum is geen massa-eventplaats. het is voor de mensen die werken op de site, het project opvolgen, en om de communicatie met de omwonenden gaande te houden. Mensen kunnen er terecht met hun vragen of er kunnen ook informatiemomenten voor omwonenden georganiseerd worden.

Bij de ontwikkeling van de gronden voor het woonproject langs de Brikkerijstraat zal de straat verbreed worden zodat er twee rijstroken zijn.

5) Wat gebeurt met de garages in de Brikkerijstraat?

Op het moment dat het concreet ontwerp van de toekomstige infrastructuur start, zal hierover een alternatief gezocht worden. Het zal niet meer hetzelfde zijn maar er wordt gedacht om bijvoorbeeld garageplaatsen te integreren in de bestaande dijken.

Het is inderdaad te bedoeling om het bestaande dijkenlandschap zoveel mogelijk te behouden.

6) Wanneer worden de hangars (achter de Rodestraat) afgebroken? Deze staan op de achterste perceelsgrenzen en hebben een gemeenschappelijke muur met bestaande tuinhuisjes. Kan de muur van de loods thv de gemeenschappelijke perceelsgrens tot op een bepaalde hoogte behouden blijven? Is een uitweg langs achter mogelijk?

De sloop van de loodsen wordt bekeken samen met het sloopdossier voor de betonplaat van de vroegere fabriek. Voorliggende vraag zal dan verder bekeken worden. Voor het slopen wordt een subsidie aangevraagd. Zodra deze goedgekeurd is, kan met de afbraak begonnen worden. Dit is niet een van de eerste stappen in de projectontwikkeling. In de plannen is een garageweg voorzien maar ook dit moet nog verder uitgewerkt worden.

7) Wanneer komen de eerste woningen op de markt?

Het woongedeelte op de site wordt gefaseerd aangelegd. De eerste bouwrijpe gronden zullen in 2015 op de markt komen.

8) Wanneer wordt de riolering aangelegd in de Brikkerijstraat? Moeten de bestaande woningen aan de Brikkerijstraat er eveneens gescheiden op aangesloten worden? De riolering in de Rodestraat kan geen extra water aan, ook daar zijn aanpassingen nodig.

Als de werken voor de heraanleg van de Brikkerijstraat uitgevoerd worden, zal er gelijktijdig een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden, conform de wetgeving.

De huizen in de Brikkerijstraat hebben op dit ogenblik geen gescheiden stelsel. Bij grondige verbouwing met opbraak van de vloerplaat dient (wettelijk) een gescheiden stelsel voorzien te worden.

Wvi laat een studie maken over het volledige watersysteem van de site. Het is de bedoeling dat het regenwater afvloeit naar de bekkens om daar het waterpeil hoog genoeg te houden zodat het natuurgebied over voldoende water blijft beschikken. De waterstanden zullen geregeld worden. Ook het afvalwater wordt mee in de studie bekeken. Het watersysteem op de site is heel gevoelig maar ook heel belangrijk voor het natuurgebied. Daarvoor is deze studie noodzakelijk. Afvoer van regenwater en afvalwater van de woonenclave in de Brikkerijstraat wordt mee opgenomen in de studie.

9) Zijn er wandelpaden voorzien in het natuurgebied? De bewoners vrezen voor inkijk.

Het natuurgebied moet nog ingericht worden. Er zijn heel wat broedzones in het gebied en deze mogen (niet) altijd toegankelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat het volledige natuurgebied toegankelijk zal zijn. Er zullen waarschijnlijk een beperkt aantal wandelpaden komen waarvan niet mag afgeweken worden. De bekommernis van de aangelanden mbt. de privacy wordt meegenomen in de studie van de inrichting van het natuurgebied.

10) Is er in het natuurgedeelte een plaats voorzien om honden los te laten lopen? (= een gesloten loopweide)

In het natuurgedeelte zal dit niet kunnen. Ook het parkgedeelte moet nog ontworpen worden. Of er een gesloten loopweide voor honden komt, zal afhankelijk zijn van de vraag en de wenselijkheid in het geheel van de visie inzake de toekomstige inrichting van het park. Wvi zal deze vraag mee bekijken maar kan niet garanderen dat het er komt.

11) Wanneer start het grondverzet?

Het grondverzet zou begin april, nadat de filmploeg klaar is, kunnen starten. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het broedseizoen. Bijgevolg is het mogelijk dat de werken pas in september starten. Wvi zal hierover op tijd communiceren.

12) Wordt het fietspad voor de werken gerealiseerd?

Nee, het fietspad zit mee in de fasering van het project. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het aangelegd na de eerste fase en voor de tweede fase van het woongedeelte.

13) Wat gebeurt er met de bomen in de weide?

Deze bomen worden niet behouden. Op deze plaats komt een deel van het wonen.

14) Ligt het vast waar het wonen komt?

De zones voor wonen, natuur, park en bedrijvigheid liggen inderdaad vast in het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) dat de bestemming vastlegt. Hoe het wonen zal ingericht worden binnen die afgebakende zones, is nog uit te werken.

15) Is het mogelijk een stuk bouwgrond te kopen? Is er een bouwverplichting?

Het zal inderdaad mogelijk zijn een stuk bouwgrond te kopen. De modaliteiten zijn op heden nog niet uitgewerkt. Mensen die een stuk bouwgrond willen kopen, kunnen zich hiervoor, zonder aankoopverplichting, reeds aanmelden bij wvi, bij voorkeur via de website www.suikerfabriek.be.

16) Welke zijn de toegangswegen tot het project?

De toegangswegen zijn vastgelegd volgens het bestemmingsplan. De hoofdtoegang tot het woongedeelte gebeurt via een asverschuiving van de Zuidburgweg in combinatie met de Brikkerijstraat die verbreed wordt tot twee rijstroken. Ter hoogte van de asverschuiving van de huidige Zuidburgweg is het evenwel voorzien dat voldoende circulatieruimte behouden wordt voor het vrachtverkeer voor Colruyt en Dreamland.

Het zuidelijk deel van het wonen wordt ontsloten via de Zuidburgweg.

Het bedrijvenpark zal worden ontsloten via de Nijverheidsstraat.

17) Wordt er iets gedaan aan het gevaarlijk kruispunt Vaarstraat - Zuidburgweg?

De stad bevestigt dat er reeds eerste schetsen klaar zijn. Deze worden verder uitgewerkt. Op de eerste schetsen worden verkeerslichten voorzien. Als alles naar wens verloopt, zou de aanbesteding gebeuren eind 2013 en zouden de werken kunen starten in 2014.